2018-03-12 av Jan Ainali
Wikimedia Sverige

Läget för video 2018

För ett drygt år sedan så skrev jag ett inlägg om läget för video på Wikipedia. Det är är en sorts uppföljning till det. I somras på Wikimania i Montreal deltog jag i en panel kallad State of Video in the Wikimedia Movement (presentation, video). Och på sätt och vis var det lite nedslående. Inte mycket har hänt rent tekniskt, det flesta framstegen har varit att faktiskt kunna spela video överhuvudtaget på vissa enheter.

Men de verktyg som jag rapporterade om senast har inte legat på hyllan utan har blivit ganska väl använda. Idag finns det 113 935 videos på Wikimedia Commons inom en mängd olika ämnen. Bara i kategorin Videos from Sweden finns det 813 filer. Men många filmer är inte använda än, trots att de ofta kan illustrera en artikel på ett sätt som kompletterar det skrivna ordet mycket väl. Och på svenska används nu bara 1844 av dessa videofiler alls, det vill säga att knappt 0,05% av alla artiklar använder videos.

Du kan hitta videos genom att antingen leta i kategoriträdet under video, till exempel efter land, eller efter språk. Men du kan också göra en vanlig sökning och lägga till filetype:video för att bara få videos i resultatet (se exempel här).

Och om du hittar en alldeles för lång video där du tycker att bara en del av den är relevant att visa i en artikel behöver du inte ladda hem videon och klippa ner det till en kortare version, det finns det ett enklare sätt. Du kan nämligen lägga till start- och stopptid för videon så du bara visar det intressanta. Så här kan du skriva i wikisyntaxen:

[[Fil:Weeding.ogv | miniatyr | start=5 | end=7 | Startar på 5 sekunder och slutar spela efter 7 sekunder.]]

(Fler bra tips finns på Commons:Video.)


Jan Ainali [CC BY 3.0], Linnéa Claeson presenterar sig.webm

Och videos kan ju tillföra så mycket till så många olika artiklar. Allt från hur en person låter (som ovan) till hur en insekt kryper. Och vill man göra det ännu mer pedagogiskt kan man klippa ihop en kortare förklarande video. Genom att öka användningen av videos kan vi dels göra Wikimedia Foundation medvetna om en efterfrågan på det samtidigt som vi ger en bättre service till läsarna.

2018-03-07 av Peter
:DFRI

Hemlig dataavläsning ökar brottsligheten

DFRI har bjudits in att lämna synpunkter på utredningen Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet.

DFRI avstyrker förslaget om att införa hemlig dataavläsning som ett hemligt tvångsmedel i Sverige. Ett sådant tvångsmedel skulle innebära ett synnerligen omfattande intrång i rätten till privatliv och skyddet av den personliga integriteten. Det har dessutom visat sig att de verktyg som används för hemlig dataavläsning medför stora risker för samtliga invånare, näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt. De eventuella effektivitetsvinster som finns för brottsbekämpande myndigheter är inte tillräckligt stora för att motivera användandet av dessa riskabla metoder.

Risken för brottslighet kan öka med hemlig dataavläsning

Målet med brottsbekämpning borde vara att göra tillvaron säkrare för landets invånare, inte att utsätta oskyldiga för större risker. Det riskerar dock att bli fallet eftersom de verktyg som utvecklas för att genomföra hemlig dataavläsning kan komma att användas för helt andra syften, om de kommer i händerna på exempelvis kriminella ligor eller utländska underrättelsetjänster. Genom att aktivt söka efter eller köpa sårbarheter i informationssystem och sedan bygga verktyg för att utnyttja dessa säkerhetsluckor utsätts allmänheten för stora risker. Om man väljer att inte rapportera dessa brister, för att istället kunna använda dem till hemlig dataavläsning av ett litet fåtal brottsmisstänkta individer, lämnas alla andra fortsatt allt mer sårbara för intrång.

Stora risker och skador för samhället

Intrångsverktyg från NSA användes i maj 2017 till ett av historiens allvarligaste virusangrepp på datorer, under namnet WannaCry. Det är ännu svårt att fullt ut analysera vilka konsekvenser detta har fått. Klart är att dock att minst 230.000 datorer runt om i hela världen drabbats. Enorma värden har gått förlorade för privatpersoner, företag och myndigheter. Exempelvis har sjukhus i era länder lamslagits med ännu oklara följder för patienternas liv och hälsa. Angreppet utnyttjade ett säkerhetshål som hade varit känt för amerikanska NSA en längre tid. Detta angrepp kunde ha undvikits om det hade rapporterats till tillverkaren, så att hålet hade kunnat täppas till i tid. Istället valde NSA att lämna miljontals datorer sårbara, för att själva kunna utnyttja säkerhetshålet till att i hemlighet spionera på innehållet i människors datorer.

Det är enligt DFRI:s bestämda uppfattning inte till gagn för alla laglydiga invånare i Sverige att deras myndigheter ägnar sig åt hemlig dataavläsning.

Vårt remissyttrande över SOU 2017:89 (pdf, 3 sidor)

Utredningen om hemlig dataavläsning (pdf, 695 sidor)

2018-03-01 av rasmus
Copyriot

Föreläsning i Malmö nästa vecka: Vad pengar (inte) kan mäta

Onsdagen den 7 mars kommer jag till Malmö för att föreläsa på galleri Signal, i anslutning till den pågående utställningen Digital Distress. Jag tänker att jag ska knyta ihop lite olika ämnen som delvis varit uppe här på bloggen senaste tiden, där ett sammanhållande tema är detta med pengar som mätredskap. Därav rubriken: “Vad pengar (inte) kan mäta“.

Pengar är inte bara ett ständigt närvarande tvång. Pengar är också ett redskap för att förstå världen, för att belysa orättvisor, för att upprätta jämförelser mellan dåtid, nutid och framtid. Har vi det bättre eller sämre ställt än våra föräldrar? Har kapitalismen återhämtat sig efter finanskrisen? Hur funkar skatteparadis? Vad innebär minusränta? Kommer våra pensioner, eller vår eventuella medborgarlön, gå att leva på? Om vi vill finna svar på sådana frågor så saknas det knappast siffror. Desto mer oklart är vad det faktiskt är som mäts, när pengar används som mätredskap.

Digitaliseringens verkningar är paradoxala. Å ena sidan skapas möjligheter för att sätta prislapp på allt fler saker, inklusive vår egen uppmärksamhet, uppdelad i mikrosekunder, som saluförs i algoritmiska auktioner medan vi scrollar i de sociala mediernas flöden. Å andra sidan finns ingen gräns för hur många nya sorters digitala pengar, från kundpoäng till kryptovalutor, som kan skapas. Ekonomin faller samman i bitar som blir allt svårare att pussla ihop till en meningsfull helhet. Hur kan vi förstå detta sönderfall? Vilka alternativa redskap står till buds för att tänka vår gemensamma framtid?

Bara i denna korta beskrivning, noterar jag nu, ställs sju frågor. Fler lär det bli. Färre svar, troligen.

2018-02-27 av rasmus
Copyriot

Från 1930-talets “maskinkultur” till vad vi på 2010-talet kallar “artificiell intelligens”

En kväll förra veckan satt jag i Sigtuna och bläddrade igenom ett kuvert med svenska pressklipp från åren 1931 och 1932. Gemensamt för de utklippta artiklarna var att de berörde ämnet “maskinkultur”. Ingenting låg mer i tiden. Ingenting var heller mer svårfångat. Just därför kunde det bokstavligen skrivas spaltmeter som “maskinkulturen”, påfallande ofta under den fantasilösa rubriken “Människan och maskinen”. Flera av Sveriges större förlag lanserade titlar i ämnet nästan samtidigt. Alf Ahlberg höll föredrag om hur “maskinkulturen tar död på personligheten”, och så vidare.

I efterhand är det alltid lätt att skratta åt historiska exempel på onyanserad civilisationskritik. Eller för den delen åt motsatsen, det vill säga onyanserade hyllningar till det nya tekniska förnuftet, som det också fanns gott om exempel på vid samma tid (exempelvis Technocracy-rörelsen som fick sitt offentliga genomslag just år 1932). Men om man tittar närmare på vad som faktiskt skrevs, framstår polariseringen delvis som en retorisk konstruktion. De flesta och tyngsta opinionsbildarna såg sig själva som synnerligen nyanserade. De sökte placera sig själva i mitten och behövde just därför hänvisa till existensen av de två ytterligheter.

Ett utmärkt exempel ges av konstkritikern Gotthard Johansson, som även var funktionalismens främste förkämpe i svensk debatt. I en understreckare hösten 1932 recenserade han två av de aktuella böckerna om maskinkulturen och inledde med att lite karikatyrartat peka ut två ytterlighetspositioner. Å ena sidan de som ser maskinen som en demonisk kraft (och som paradoxalt nog ofta är välbeställda människor som själva äger aktier i industriföretag, enligt Johansson). Å andra sidan “maskindyrkarna”, som ser maskinen som “befriaren ur mänsklighetens nöd” (och som tydligast företräds av “radikala proletärskalder”, vilket Johansson fann lika paradoxalt).

Ytterligare en som sökte efter den nyanserade mittenpositionen var författaren Henry Peter Matthis, som skrev under rubriken “Maskinskräcken. Varning för falska idealister”:

Mest primitiva äro de idealister o.s.v. som gå omkring med sin maskinskräck och tala om ’tillvarons mekanisering’. /…/
Men den andra romantiken, den moderna naturmystiken – vår maskindyrkan – är också en kulturbrist.

Här är det lätt att se paralleller till vårt eget årtionde, som inleddes med en omfattande debatt om “digitaliseringen” – ett begrepp med ungefär lika svävande innebörd som “maskinkulturen” hade på 1930-talet. Då som nu fördes debatten i kölvattnet av en djup ekonomisk kris. Jag citerar mig själv ur det nyligen utgivna bokkapitlet “Nätutopier och nätdystopier“:

Finanskrisens utbrott år 2008, med efterföljande nedgång i den globala ekonomin, framstår i efterhand som en vattendelare i mediedebatten. Fallande annonsintäkter för dagspressen skapade en oro som färgade av sig även på spalternas innehåll. Hela perioden från 2008 till 2012 präglades av en stor öppenhet där nyfikenhet och skepsis bröts mot varandra i en livlig debatt. Från 2010 satte den nätpessimistiska litteraturen tydliga avtryck i svensk kulturdebatt, där många skribenter sökte sig mot en föregivet nyanserad mellanposition.

Men åter till 1932 och “maskinkulturen” – ett ord som då framstod som en paradoxal sammansättning, vilket gav en retorisk laddning som kan vara svår att uppfatta idag. Samma sak gäller begreppet “kulturindustri”, som skulle myntas 1944 av Adorno och Horkheimer, men vars innebörd var en annan. Upplysningens dialektik gav heller inget utrymme för något så odialektiskt som föregivet nyanserade mellanpositioner – enda utvägen gick genom ett upphävande av det historiska sammanhang som har konstituerat såväl “kultur” som “industri”.

Tvärtemot detta, tog Henry Peter Matthis sin utgångspunkt i ontologin. Det förde honom till en slutsats som nog klingar mer profetiskt för oss än vad han själv kunde inse. Så här skrev han 1932, om begreppet maskinkultur:

Kultur är ju odling, och maskin är redskap. Odling sker med redskaps hjälp /…/
När människan utvecklar redskapen till maskiner /…/ – kan det då uppstå något som varken är natur eller av människan skapat kultur? Något som redskapen, maskinerna på egen hand frambragt? – Detta skulle vara maskinkultur.
/…/
Tillvaron kan inte mekaniseras. Livet är härligt sprudlande av natur mitt i storstaden. /…/
Maskiner kunna ersätta många händer men inga tankar.
När det finns tankemaskiner – då blir maskin-kultur verklighet.
Till dess kunna vi tryggt tro på livet, älska naturen och arbeta vidare på kulturen.

Maskinen och kulturen kunde alltså leva sida vid sida i harmoni, menade Henry Peter Matthis. Åtminstone tills den tidpunkt “när det finns tankemaskiner”, för rivs en gräns, är det slut på harmonin, finns skäl att lyssna på olyckskorparnas ord!

Det vill säga nu?

“Artificiell intelligens” är ännu ett begrepp med svävande innebörd, som dessutom får retoriska kraft genom att klinga paradoxalt – inte helt olikt “maskinkultur”.

Efter andra världskriget föll begreppet “maskinkultur” ur bruk, även om det fortsatt att skrivas oräkneliga artiklar under den lika fantasi- som tidlösa rubriken “Människan och maskinen”.
På samma sätt är det nog troligt att begreppet “digitalisering” snart faller ur bruk, liksom så småningom begreppet “artificiell intelligens”. (Jag minns att jag nyligen ögnade en text som på intressant sätt ifrågasatte AI-begreppet, men tyvärr hittar jag inte tillbaka till den.)

Alla dessa begrepp syftar på någonting verkligt, men på ett svävande sätt som vittnar om en bristande förmåga att sätta teknisk utveckling i sitt större sammanhang. Resultaten blir varje gång samma polarisering mellan ytterpositioner, som delvis är en chimär, frammanad av dem som vill tala utifrån en perfekt balanserad mittenposition. Vilket sällan resulterar i någon tankeverksamhet av betydelse.

2018-02-26 av Peter
:DFRI

Styrelsemöte 2018-03-06

DFRI håller öppet styrelsemöte tisdagen den 6 mars 18:00 i Stockholm. Vi beräknas hålla på i ungefär 1,5 timme. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Dagordning (kan ändras ända fram till att mötet börjar):

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Ekonomiskt läge och medlemsantal
 4. Hur mår vår webbplats?
 5. EDRi:s årsmöte 12-14 april
 6. Remisser
  1. Hemlig dataavläsning
 7. Våren och höstens mötesdatum
 8. Ansvarig för nästa styrelsemöte
 9. Övriga frågor och öppen diskussion
 10. Mötets avslutande

Anmäl dig per mejl till dfri@dfri.se om du vill delta. Då får du också information om den exakta adressen och en vägbeskrivning.

2018-02-25 av rasmus
Copyriot

Hur inflationen i Japan gömmer sig i minskad tjänstekvalitet

Härom veckan skrev jag om tjänsteprismätandets paradox. Det handlar om förhållandet mellan kvalitet och inflation. Saken belyses av några japanska exempel i The Economist. Först bara en kort rekapitulation.

För att mäta inflation räcker det inte att bara mäta priser. Man måste även mäta vad man får i utbyte, så väl kvantitativt som kvalitativt. Låt säga att mjölkpaketen halveras i storlek, från en liter till en halvliter, utan att prislappen förändras; då har det effektiva priset fördubblats genom minskning av varans kvantitet. Ungefär samma effekt skulle kunna uppnås om mejeriet helt frankt började späda ut mjölken med hälften vatten men fortsatte sälja enliterspaket till samma pris; då kan vi tala om prisfördubbling till följd av att varans kvalitet har minskad.
Så länge vi talar om fysiska varor brukar det gå någorlunda lätt att skilja mellan kvantitet och kvalitet. Så är inte alltid fallet med tjänster. Men för att mäta inflation krävs det fortfarande att man kan ha skaffa sig ett begrepp om “hur mycket tjänst man får för pengarna”. En minskning av tjänstekvaliteten med bibehållet pris ska fortfarande räknas som en effektiv prisökning, alltså som en inflationsfaktor. Det är bara så svårt för statistikmyndigheterna att implementera, så i praktiken görs knappt några försök i den riktningen.

Artikeln i The Economist handlar just om minskad tjänstekvalitet i Japan. Ändå görs inga kopplingar till Japans brottning med deflationen. Trots en extremt expansiv penningpolitik ligger den officiella inflationen fortfarande kring nollstrecket vilket ses som ytterst bekymmersamt och som ett varningstecken för resten av världen. Samtidigt står den s.k. tjänstesektorn för tre fjärdedelar av Japans BNP. Det borde alltså inte vara helt oväsentligt hur man i Japan mäter tjänstepriser, inklusive tjänstekvalitet.

The Economist börjar med att ge några exempel på Japans traditionellt höga servicenivån. Gott om personal i butikerna. Taxichaufförer som kör med vita handskar och efteråt går ut ur bilen för att buga. Beställer man något från Amazon kan man ofta vänta sig hemleverans samma dag. Men allt detta uppges nu på väg nedåt. Leveransföretag meddelar att de tänker ta längre tid på sig. Närbutiker och restauranger skär ner på öppettiderna. Japaner som är vana vid att bli uppassade men inte längre blir det klagar över att en nationell tradition, omotenashi, är på väg att dö ut.

Now Japanese are having slowly to adapt to levels of service long suffered by the rest of the world.

Allt detta går att rent nationalekonomiskt att förklara med att arbetskraft är dyrt i Japan. Arbetskraften är dyr på grund av en åldrande befolkning och obefintlig invandring.

I July last year the gap between the number of jobs on offer and the number of jobseekers hit a 43-year high. There are 1.59 jobs for every applicant, and not even Chinese students can fill the gap at konbini shops.

Brist på arbetskraft ska “normalt” leda till ökad inflation. Frågan som väcks är om inte sjunkande tjänstekvalitet då är det sätt på vilket inflationen kommer till uttryck i Japan – bara att den inte registreras i dess officiella konsumentprisindex.
Detta vore intressant att titta närmare på, eftersom det väcker vissa följdfrågor. För låt säga att de japanska myndigheterna bli bättre på att mäta förändringar i tjänstekvalitet och att detta skulle leda till att inflationen skrevs upp till 2 procent. Skulle det betyda att det akuta deflationshotet kan skrivas av? Nej, troligen inte. För det är inte alls självklart att inflation och deflation skulle utesluta varandra. De kan givetvis samexistera på olika håll inom samma nation, även om nationalekonomer tenderar att missa det i sin fixering vid nationella aggregat.
På en ännu djupare nivå är det troligen nödvändigt att skilja mellan olika sorters inflation och deflation. Köpkraftens förändringar kommer inte alltid till uttryck i nominella prisförändringar, utan kan ta sig mer subtila former, som de här exemplen antyder. Det är inte inflation som Japan saknar, utan nominell inflation.

2018-02-24 av rasmus
Copyriot

Spotifyboken färdig

Slutmanus är nu lämnat till Det svenska enhörningen, boken om Spotify som jag skrivit tillsammans med Pelle Snickars. Vi är väldigt nöjda med resultatet och ser fram mot utgivningen i slutet av april. Tio kapitel, ett par hundra sidor.
Att det hela tycks tajma väl med börsintroduktionen är extra kul. Ett genomgående tema är ju det paradoxala i hur Spotify å ena sidan är ett makalöst framgångsrikt företag, å andra sidan aldrig har gjort vinst och befinner sig i en ytterst prekär position. Dubbelhet är talande för vår tid. Därför tror jag att boken har en relevans som går bortom ett enskilt företag. För att citera en kort passage ur efterordet:

Lägg till detta sådant som puttrar under ytan på varje plats för digital massdistribution: fejkade spellistor, köpta följare och spam som lätt kan få en tjänst som Spotify att ruttna inifrån om inte grindarna vaktas rätt. Samtidigt sätts press på varje grindvakt i en tid av politisk polarisering. Vad är egentligen tillåtet att sprida på Spotify? Rollen som neutral distributör blir i slutändan omöjlig, särskilt om man på allvar vill expandera till att erbjuda poddar och nyhetsprogram. Efter det amerikanska presidentvalet har vi sett hur Facebook och Twitter förvandlats till säkerhetspolitiska nyckelaktörer och det är inte omöjligt att Spotify står näst på tur att motvilligt dras in. Det kan i sin tur skapa politiska hinder för global expansion.

Ett exempel på hur en tjänst “ruttnar inifrån” gavs i veckan, när det rapporterades om “the Bulgarian Spotify scam“. Någon (i Bulgarien) lyckades bluffa till sig omkring en miljon dollar från Spotify, enligt uppgift utan att bryta någon lag. Det räckte att ladda upp några hundra ljudfiler, omkring en halv minut långa, placera dem i spellistor och sen låta några tusen fejkade användarkonton spela dessa spellistor dag ut och dag in. Det hela upptäcktes när ett par av spellistorna – betitlade “Soulful Music” och “Music From The Heart” – började klättra på topplistorna över tjänstens mest populära spellistor. Det är alltså fullt tänkbart att andra bluffmakare, som vet att flyga under radarn, fortsätter att mjölka Spotify på pengar. Vilket såklart sker på bekostnad av alla “legitima” rättighetshavare.

Inom ramen för vårt forskningsprojekt har vi gjort ett liknande experiment – fast helt öppet, i betydligt mindre skala och under begränsad tid. Då svarade Spotify med att försöka stoppa finansieringen av vårt projekt. Självklart skriver vi även om den episoden i Den svenska enhörningen, som alltså utkommer i slutet av april, på Mondial förlag.

Senare under året kommer även vår akademiska volym om Spotify, där vi är fem medförfattare, på MIT Press. Den processen går lite långsammare.

2018-02-24 av rasmus
Copyriot

Vad är “live” i den digitala världen?

Min forskning har på senare år kommit att handla allt mindre om musik. Men jag tänker fortfarande att musiken ger unika ingångar till att förstå hur motsatsställningen mellan människa och maskin har vuxit fram, luckrats upp, omförhandlats och återskapats. Förra fick jag en förfrågan av Riksbankens jubileumsfond att medverka med en text i dess nästa årsbok som utkommer senare i vår, detta år med tema musik. Jag tog det som ett tillfälle att bygga vidare på vissa delar av min doktorsavhandling från 2012, där jag visade hur “levande musik” fick sin moderna betydelse kring år 1930. Nu kan jag även visa t.ex. vad samma fras betydde för Wilhelm Peterson-Berger under 1920-talet. Från mellankrigstiden drar jag sedan linjer mot samtiden och diskuterar vad “live” står för idag. Här följer ett kort utdrag ur texten.

När tar apparaterna livet av musiken?

(…)
Begreppet ”mekanisk musik” föll till slut ur bruk, men dess motsats ”levande musik” fortsätter att spela en absolut central roll för hur vi begriper musiklivet. Det betecknar inte bara ett kulturpolitiskt ideal, utan också en sektor inom den kommersiella musikindustrin. Genom en sammanslagning år 2017 bildades intresseorganisationen Svensk Live som företräder olika slags musikarrangörer: från de multinationella bolagen Live Nation och FKP Scorpio till små musikföreningar i Kävlinge och Finspång.

I musikbranschens egen statistik kvarstår levande musik som en egen kategori — och det är just där som omsättningen har vuxit som allra mest under 2000-talet. Enligt organisationen Musiksverige står konsertintäkter numera för drygt hälften av musikbranschens intäkter.

År 1999 förutspådde Philip Auslander i boken Liveness att ”det symboliska kapital som ligger i liveframträdanden” skulle förlora i betydelse. Faktum är att exakt det motsatta har skett under 2000-talet. Den allt större tillgången på digital musik tycks ha skapat sin egen motreaktion som får människor att uppvärdera den fysiska närvaron i upplevelsen av musik. Räcker det då att en grupp människor har tagit sig till samma plats för att deras musikupplevelse ska bli ”live”? Eller krävs något mer, och i så fall vad?

Vad är ”live” i den digitala världen?

Sedan ett tiotal år har Metropolitan Opera i New York distribuerat vissa föreställningar digitalt via satellit. Visningsrättigheter har bland annat sålts till svenska Folkets Hus och Parker, som har lagt ner ett stort arbete på att digitalisera biografer runt om i Sverige. År 2007 lanserade de begreppet ”live på bio” för dessa direktsända operaföreställningar som snart kompletterades av teater och orkesterkonserter. Vissa föreställningar sänds även i repris påföljande dag och eftersom reprisen inte är ”live” betalar biopubliken då ett lägre biljettpris — för exakt samma audiovisuella upplevelse.

Exemplet belyser hur en idé om musikupplevelser som mer eller mindre ”levande” fortsätter att spela roll, på ett sätt som blir mätbart i pengar, trots att gränsdragningen blir allt mer oklar. Framför allt undergrävs livebegreppet genom bruket av elektroniska instrument och förinspelade bakgrunder. Inom delar av den elektroniska dansmusiken, där gränsen mellan discjockey och producent är flytande, råder särskilt stor oklarhet kring vad det innebär att ”spela live”. Vissa artister tycks göra föga mer än att gå upp på scen, trycka på play och veva med armarna.
En av 2010-talets största stjärnor inom elektronisk dansmusik (EDM) kallar sig Deadmau5. ”We all hit play”, skrev han 2012 som inledning till en bloggpost som orsakade en smärre storm bland kollegor och fans. Bloggposten förklarade att utrymmet för spontana infall är minimalt eftersom musiken på förhand har synkroniserats med en video- och ljusshow. Elektronisk dansmusik av detta slag är inte och kan heller inte vara någon scenkonst. Det är arbetet i studion som räknas. Vad jag gör på scen, det hade vem som helst kunnat göra, skrev Deadmau5.

Han fick emellertid mothugg från andra discjockeys och producenter, särskilt inom alternativa former av dansmusik, de som framträder i källarlokaler snarare än på fotbollsarenor. Bland dessa finns ofta starka normer som sätter gränser för hur mycket som får vara förprogrammerat. Att som discjockey spela techno- eller housemusik på enbart vinylskivor fungerar i praktiken som garanti för en viss nivå av liveness. Men även bland vinylfantasterna kan det råda delade meningar om huruvida det är acceptabelt att ha förberett en låtlista. Många menar att det hör till discjockeyns yrkeskodex att improvisera fram låtordningen i samspel med den dansande publiken.

Hela artikeln kommer i Riksbankens jubileumsfonds årsbok, som ges ut i maj. Återkommer med länk.

2018-02-22 av rasmus
Copyriot

From cyber-libertarianism to national-populism (The many faces of fascism, part 1)

At this year’s Transmediale in Berlin, I did not only give a brief talk about how money is failing, but also was part of a panel titled The many faces of fascism” together with Ewa Majewska and Alex Foti, moderated by Diana McCarthy. It was very well attended and some asked me to publish my introductory talk, which I will now do, in two parts.
The second part will go straight at the question of how to understand contemporary fascism. This first part is more of a reflection connecting the topic to the political situation in Sweden, and to the media activist scene to which Transmediale has a long-standing connection.


Part 1

Ten years ago, exactly on this day – the 1st of February, 2008 – I sat on this same stage. It was my first time at Transmediale, and I talked about The Pirate Bay: the famous bittorrent tracker and symbol of file-sharing culture, that had just been indicted by the Swedish state for assisting copyright infringement. I guess that I did somehow represent The Pirate Bay, although I was not directly involved in it. Rather I was part of the group that had started it, and we cooperated in internet activism, sometimes using the frontpage of The Pirate Bay to draw attention to campaigns and pranks. Our identity was that of radical leftists, and we kept a distance to the Pirate Party with its mixture of left-libertarians and right-libertarians. When it came to defending a free and open internet, however, we certainly saw a natural alliance between all kinds of libertarian forces. (Call it cyber-libertarian if you wish.)
We were all opposed to the authoritarians, those who wanted to take control also over flow of information, and to stifle alternative media. We could clearly see this authoritarianism represented by George W Bush and his neoconservatives, by Vladimir Putin and his friend Silvio Berlusconi, by Mahmoud Ahmadinejad, to just mention a few.
We resisted the attempts of these authoritarian leaders to shut down the digital infrastructure for free and decentralized communications. In that particular context of internet politics, issues rarely had an obvious relation to nationalism or fascism. As it appeared, the national-populists and the fascists did just represent a more extreme version of authoritarianism. And they had not yet entered the Swedish parliament.

That was 10 years ago. Things have changed, for sure.

Last month I visited the website of The Pirate Bay as I wanted to download some tv series episode. I don’t go there very often nowadays, and I must be careful to close the tab immediately; otherwise a javascript will hijack the processing power of my computer to mine some cryptocurrency. Let me add that I don’t know who runs The Pirate Bay anymore. I guess it has fewer visitors than before, but its frontpage has still a significant outreach. So this time I stopped to look at it. Just like in the pranks we used to do, the ordinary logo was exchanged for another image.
It sure looked like a prank, featuring the image of a guy surrounded by a pentagram plus some Hebrew letters. I clicked on it and was filled with disgust as I arrived at a Youtube video. Then guy had his own talkshow centered on national-populist and anti-feminist propaganda, featuring some of the usual alt-right codes. Apparently that is also how to read the Hebrew letters, serving no purpose except that of being open to interpretation as either antisemitic or filosemitic.
The young youtuber, who also declared himself to be a nihilist, looked like the stereotypical hacker guy, precisely the kind that you would previously find in the Pirate Party. He turns out to be a minor star in Sweden’s national-populist counter-culture, using his own immigrant background to accentuate an outsider perspective on a country supposedly taken over by a crazy elite of feminists, who are somehow using immigration to further their own economic interest, at the expense of ordinary working-class Swedes. Paradoxically, he poses as a warrior, talking about class and speaking out for social justice, while at the same time preaching resistance to the so-called “social justice warriors”. Another part of his message is a fierce critique of social media companies like Google and Facebook for, as he claims, designing algorithms that systematically downrate those who dare telling the truth. He finally puts his hope to another youtuber, namely Pewdiepie who have many more followers and who has supposedly been “redpilled”. (This may allude to his antisemitic jokes, his anti-feminist rants, or to something else.) If only Pewdiepie will speak out for the Sweden Democrats before the elections in September, there will be a chance to save Sweden. This was the final point made in the video officially endorsed by The Pirate Bay.

Seeing how The Pirate Bay has now transformed into a propaganda outlet for the Sweden Democrats was a bit shocking in itself, but maybe more noteworthy was how nobody in Sweden really seemed to note it. So many things are moving to the right at the moment. The Pirate Bay, while still used, is not longer considered to be politically interesting. It is associated with the politics of the left/right libertarian alliance of the 00s, which disbanded in the 10s.
After all, there has already been examples of high-profile cyberlibertarians, in Sweden and elsewhere, turning towards the populist right. The list includes the founder of the Pirate Party who was right-wing all along, but at some point decided for a change of alliance. Instead of a libertarian alliance between left and right, a new right-wing alliance was formed between libertarians and national-conservatives.

We were certainly naive, but such a transformation we could not have imagined ten years ago. But in between came Wikileaks and the whole disaster around the person of Julian Assange, who accused Sweden of being “the Saudi Arabia of feminism”. At this point, some male cyber-libertarians were drewn towards a more explicit anti-feminism.

There are numerous parallels outside of Sweden. I could mention the Netherlands, where the whole leadership of the Pirate Party quit to join Thierry Baudet’s new fascist party.
Here in Germany, the leader of AfD’s parliamentary group is invited as a keynote speaker at a large business convention for the blockchain and cryptocurrency community. At the same time, identitarian fascists are reenacting the rhetoric about Stasi 2.0 that used to be a signature of the Pirate Party. Today it seems to be the right-wing that talks most loudly about about “internet freedom”, as they protest new laws that promise protection against hate speech on social media.

To be continued in part 2.

2018-02-21 av rasmus
Copyriot

Som Wikipedia fast på blockkedjan? Varsågod, en kvarts miljard

Oj, vad tydligt det just blev att finns ett överflöd av pengar, i full färd att blåsa upp ännu en präktig it-bubbla. Denna gång är det inte genom att addera domännamn eller portaler till saker som de ska bli till guld, utan genom att addera blockkedjor.

Smaka på den här: “Svenskens Wikipediautmanare tar in en kvarts miljard“. Jajamensan, nu ska Wikipedia “utmanas” av ett kommersiellt alternativ: Everipedia. Hurdå utmana? Genom att flytta till blockkedjan såklart! Investerarna bultar redan på dörren, bönar och ber om att få kasta in sina sedelbuntar. Riktiga dollar, väl att märka. Medan skribenter ska lockas att till medverkan genom att få betalt i en egen kryptovaluta “och ju mer det växer så kan man se att värdet av att äga dessa tokens bara blir större på sikt”.

Bakom investeringen på en kvarts miljard kronor står finansmannen Mike Novogratz som uppenbarligen är helt galen i kryptovalutor. Investeringen verkar inte direkt grunda sig i en kalkyl över framtidens efterfrågan på encyklopedier, om man säger så. Det viktiga är att Everipedia tänker “flytta till blockkedjan” i sommar.

Hittills har Everipedia inte ha gjort mycket mer än att kopiera hela Wikipedia. Det tillåter förvisso Creative Commons-licensen, som dock är av typen share-alike. Det betyder att Everipedia i sin tur måste tillåta kopiering av artiklarna, i den mån de använder material från Wikipedia. Det ser onekligen ut som att Everipedia bryter mot licensen, för även om det finns en liten CC-logga i sidfoten, så framgår det inte tydligt på sidorna vilken licens som gäller.
Enligt användarvillkoren hävdar Everipedia ensamrätt på sitt innehåll “except that the foregoing does not apply to /…/ content that was directly imported to the Service from Wikipedia.org” (för då gäller share-alike). Men det är knappast uppenbart vilket innehåll direktimporterat från Wikipedia. Närmare bestämt är det svårt att hitta något som inte är det.

Blockkedjan är ju idag lite vad fria licenser var för tolv år sedan. Då var många övertygade om att Wikipedia var prototyp för framtiden – en roll som nu har övertagits av Bitcoin. Skillnaden är att det finns mycket, mycket mer pengar i techbranschen nu. Så mycket att någon kastar en kvarts miljard på detta skämt, grundad av ett par dudes i Los Angeles.
En av dem kallas Tedde . Han är 22 år, uppvuxen i Jönköping och presenteras i Breitbart(!) som “high school dropout and professional gamer”. Därtill är han CEO för Everipedia. Han kanske kan förklara vad ett uppslagsverk har på blockkedjan att göra?

Theodor Forselius ser ett antal fördelar. Bland annat att nätverket decentraliseras och skyddas från censur.
”En positiv bieffekt av att använda peer-to-peer-teknologi är att det blir otroligt svårt för länder som i dagsläget blockerar bland annat Wikipedia att censurera innehållet”, säger han och syftar på att informationen inte kommer att lagras på någon enskild server utan istället fördelas mellan användarna.

Jag är inte helt övertygad om att detta skulle förändra någonting, jämfört med att exempelvis använda Tor. Eller om att censur är det främsta problem som vår tids encyklopeder ställs inför.

Vad övrigt som Everipedia kan utlova, är en befrielse från Wikipedias relevanskriterier (principen om notability). Här får man skriva om allt. Inte minst om sig själv. Alla är ju i någon mån kändisar på internet. Så varför får inte alla bli omskrivna på Wikipedia? Ungefär så resonerar Everipedia, och det verkar även vara på den vägen som de fick pengar. Från en investerare som var bitter över att Wikipedia inte ansåg honom vara tillräckligt berömd för att ägnas en egen artikel. Efter att han hållt en föreläsning kom några killar fram till honom och visade att han minsann hade en egen artikel på deras “Wikipedia-utmanare” – och så hoppade han genast i båten.

Hur tänkte då Everipedia tjäna pengar? Den frågan har jag inte ens sett ställas i intervjuer. Det säger en del om vilken bubbla projektet rör sig i.

2018-02-18 av rasmus
Copyriot

Snabb titt på nya förslaget om skärpt straff för “grovt upphovsrättsbrott” och möjlighet att ta domännamn i beslag

I en ny utredning (SOU 2018:6) föreslås “hårdare straff för piratkopiering“. Sådana nyheter väcker ingen större uppmärksamhet nuförtiden, inte heller på den här bloggen. Men ändå. Upp till sex års fängelse för “grovt upphovsrättsbrott”, vilket föreslås som en ny brottsrubricering! Jag antar att detta i första hand inte innebär att särskilt många kommer att få sitta inlåsta, utan att det högre strafftaket öppnar för att använda mer övervakning och andra tvångsmedel. Det blir ännu en signal till polis och åklagare om att prioritera upphovsrättsbrott och inte alla andra brott. (Där finns väl ändå något för den samtida skitoffentligheten att ta i – vilka brott ska prioriteras ner när upphovsrättsbrotten prioriteras upp?)

Tio experter har varit knutna till utredningen, däribland en representant för FTVS som verkar vara ännu en frontorganisation för ungefär samma sak som gamla goda Antipiratbyrån.

Straffskärpningen påstås innebära att upphovsrättsbrott likställs med stöld. Även för grov stöld är maxstraffet sex års fängelse. Skillnaden är att stöld även har en mildare variant i straffskalan, ringa stöld (som fram till i fjol hette snatteri). Någon motsvarighet till detta föreslås inte i upphovsrättslagen.

En av de tio experterna har anmält avvikande mening. Det är juristen Daniel Westman som visserligen är med på att införa “grovt upphovsrättsbrott”, men påpekar att det i så fall även vore på sin plats med en ringa variant, “upphovsrättsförseelse”.

Vid en reform av de straffrättsliga påföljderna bör det emellertid beaktas att den digitala miljön också har medfört en kraftig ökning av antalet upphovsrättsbrott med ett begränsat straffvärde. Exempelvis ägnar sig en stor del av befolkningen åt en kopiering och delning av bilder och texter t.ex. i sociala medier som ofta är oförenlig med upphovsrätten. Före internets genombrott påverkades enskilda individers vardagliga informationsinsamling och kommunikation sällan av den upphovsrättsliga ensamrätten.
För att spegla den stora spännvidden i straffvärde som i dag förekommer förordar jag att upphovsrättsbrottet ges tre svårhetsgrader: upphovsrättsförseelse, upphovsrättsbrott samt grovt upphovsrättsbrott. Brottsbalksbrotten stöld och bedrägeri, som utredningen hänvisar till i samband med diskussionen om ett grovt brott, har en sådan tredelning.

En ytterligare aspekt av utredningen gäller statens möjlighet att ta domännamn i beslag. Ingenstans nämns domännamnet thepiratebay.se, som nyligen “förverkades” så att det inte längre fungerar (Högsta domstolens avgörande den 22 december 2017 i mål B 2787-16). Det tog sin lilla tid att nå dit. Antipiraterna vill därför att domännamn ska kunna “beslagtas” av en åklagare utan att domstol behöver besluta om saken.

Strikt talat gäller saken inte bara domännamn, utan “sådan lös egendom som inte utgör lösöre”; kategorin kan innefatta “t.ex. fordringsrätter, nyttjanderätter och immaterialrätter”. (Utredningen menar att rätten till ett domännamn är “en kontraktuellt grundad fordringsrätt” – det skulle alltså vara fråga om en sorts kreditförhållande, där jag som äger domännamnet Copyriot.se är borgenär medan IIS är gäldenär. Den tanken har aldrig slagit mig tidigare.)

Såvitt jag förstår är det bara vid misstanke om upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott som domännamn ska få tas i beslag, enligt utredningens förslag. (En annan av experterna, Marianne Levin, har bifogat ett särskilt yttrande där hon uttrycker viss indignation över att inte straffskärpningarna inte omfattar patenträttens område.)
Möjligen kan man fråga sig om det kan vara ett första steg mot att regeln vidgas, så att domännamn kan tas i beslag även av andra anledningar. Något för de som intresserar sig för principiell yttrandefrihet. Å andra sidan kan man också fråga sig hur viktigt det är med just domännamn. Mitt intryck är att de är mindre viktiga på dagens internet än för tio år sedan. Men djävulen kan finnas i detaljerna. Vad betyder det på lite sikt om åklagare, utan föregående domstolsbeslut, får möjlighet ta ta alla möjliga fordrings- och nyttjanderätter i beslag?

2018-02-15 av rasmus
Copyriot

Tjänsteprismätandets paradox

Riksbankens senaste räntebeslut blev som väntat att ligga kvar nere på den historiskt unika bottennivån -0,5 %. Sverige går nu in på sitt fjärde år med negativ styrränta. Som vanligt försäkrar Riksbanken att tillståndet är övergående; nu heter det att “långsamma höjningar” ska inledas senare i år. Men inte nu. Även om den officiella inflationssiffran nu åter kommit upp till omkring 2 % (KPIF) är man rädd för att den åter ska halka ner. Därför “behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv”, enligt Riksbanken.

Allting kretsar alltså kring det prisindex, framräknat av SCB, som har politisk status som mått på inflationen i Sverige. Vad ett sådant prisindex mäter är dock aldrig bara “prisnivån” i någon sorts absolut mening. Det vore en omöjlighet. Ett index är aldrig absolut, alltid relativt. Prisindex mäter alltså priser i förhållande till någonting annat. Enklare uttryck: det mäter köpkraft – hur mycket som kan köpas för en given summa pengar. Det luriga är att detta “hur mycket” inte låter sig mätas i kilo, liter, meter eller megahertz. Olika varor och tjänster kan vara större eller mindre, bättre eller sämre, på sina helt egna vis. För att få någonting att väga pengarna mot, förutsätts därför att SCB ska kvantifiera produkternas “nytta”. Där ligger den metafysiska grunden mot vilken Riksbanken förankrar sin penningpolitik.

För den som är nyfiken på detaljerna har Riksbanken själv publicerat en helt okej introduktion, “Hur mäts inflationen?” Där resoneras i korthet kring s.k. kvalitetsjusteringar, det vill säga “att prisutvecklingen justeras med hänsyn till kvalitetsskillnaden”. Exemplen som används gäller bara fysiska varor. Då är det aningen lättare. Att kvalitetsjustera för tjänster är betydligt svårare, så i praktiken brukar SCB se sig tvungna att avstå. Man förutsätter alltså att en tjänsteleverantör – exempelvis en restaurang, en massör, en reklambyrå, en skola, Dagens Nyheter, Spotify eller Postnord – håller exakt samma kvalitet i år efter år. Detta samtidigt som man lägger betydande kraft på att avgöra kvalitetsförändringarna på skor och datorer, ner på promillenivå.

Detta blir lite intressant i förhållande till Riksbankens senaste räntebeslut, då detta särskilt pekar på utvecklingen av tjänstepriser i Sverige: “Den starka konjunkturen har bidragit till att tjänstepriserna ökat snabbare. Men de senaste månaderna har ökningstakten sjunkit.”
Enligt SCB:s tjänsteprisindex (TPI) skedde skiftet någon gång kring sommaren 2017. Från att ha rusat uppåt, visade andra halvårets siffror snarast på sjunkande tjänstepriser. Bland de som drar ned prisutvecklingen finns nämns bland annat “datordrifttjänster och informationstjänster”. Exakt vad som räknas dit är jag osäker på. Men åtminstone “>i fråga om datordrifttjänsterna har SCB registrerat en stadig prisnedgång ända sedan kategorin infördes år 2002. Datordrifttjänsterna ser alltså ut att vara en deflatorisk faktor i Sveriges ekonomi – en av många saker som håller nere inflationen, så att Riksbanken ser sig nödgad till en “fortsatt expansiv” politik med minusränta.

Det är möjligt att denna datordriftdeflation i själva verket är det numeriska uttrycket för en uppfattad kvalitetsökning – alltså att SCB har kommit fram till att konsumenten ständigt får “mer tjänst” för pengarna. Inom prisstatistiken räknas ju en kvalitetsökning som en prisminskning, och vice versa. Det är nu jag vill citera ur mitt anförande på Transmediale härom veckan:

No attempts are made to adjust for the downsides. No statistics office, as far as I know, has tried to calculate the effect of advertising, distraction or surveillance as negative qualities.
/…/
Right now, we see how the critique of social media is becoming mainstream.
If this critique reaches all the way into the statistics office, they would have to adjust the whole price index, affecting all statistics that rely on it.

Alltså – det är inte svårt att tänka sig att det i olika slags digitala tjänster över årens lopp förändrar sin karaktär i en riktning som flertalet uppfattar som negativ (även om marknaden inte erbjuder några tillräckligt bra alternativ att byta till). Övervakning, distraktion och säkerhetsluckor. Betänk bara skandalerna kring statliga myndigheter som Transportstyrelsen. Dessa myndigheter köpte molntjänster som visade sig ha brutalt sämre kvalitet än vad man räknat med. Då ska det i princip registreras i prisindex som en brutal prisökning, alltså en inflationsfaktor.

Eller betänk haveriet Postnord, där få skulle bestrida att det under 2000-talet skett en kraftig nedgång i tjänstens kvalitet. Prisstatistiskt betraktat blir alltså även detta en inflationsfaktor.

Nu lägger inte SCB något större krut på att kvalitetsjustera tjänstepriser och framför allt tycks man inte så intresserad av att leta upp kvalitetsförsämringar. Men att det i teorin bör göras för att få fram ett högklassigt prisindex enligt konstens alla regler, det står klart. Så vi kan alltid spekulera i vilka följderna skulle bli.

Om bara statistikerna tog hänsyn till molntjänsternas usla säkerhet och till alla borttappade postpaket, skulle inflationen i Sverige alltså kunna skrivas upp en liten smula. Riksbanken skulle i princip tolka den försämrade tjänstekvaliteten som ett positivt tecken, ett belägg för att prisutvecklingen i Sverige ligger i linje med inflationsmålet, eller rentav över. Ett skäl att höja räntan.

Om tjänstepriserna däremot skulle justeras för nyhittade kvalitetsökningar, skulle detta ge utslag som deflation och i princip kunna ge Riksbanken skäl att sänka räntan ytterligare.

2018-02-13 av Linus Nordberg
:DFRI

Nytt DFRI-år

I söndags samlades cirka 15 av föreningens medlemmar för 2018 års föreningsstämma, även kallat årsmöte.

Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen (PDF), kassören redogjorde för den ekonomiska berättelsen (PDF) och revisorn gav sin berättelse. Mötet beslutade att ge avgående styrelse ansvarsfrihet och vi gick över till kommande års händelser.

Den föreslagna verksamhetsplanen för 2018 fastställdes efter mindre korrigeringar, budgeten (PDF) antogs utan ändringar och medlemsavgiften beslutades bibehållas oförändrad. Mötet antog valberedningens förslag till styrelse och revisor. Valberedningen återvaldes för ytterligare ett år. Punkten övriga frågor behandlade organisationsutveckling och framtida cryptopartyn.

Efter årsmötet höll styrelsen ett kort konstituerande möte där posterna fördelades enligt följande:

 • Gitta Wilén, vice ordförande
 • Johan Nilsson, ledamot
 • Julien Pinget, ledamot
 • Linus Nordberg, ordförande
 • Patrik Wallström, kassör
 • Peter Michanek, sekreterare

Efter mötena åt vi lite mat och signerade varandras PGP-nycklar. Ett lyckat årsmöte med bra innehåll och hopp om framtiden!

2018-02-11 av Peter
:DFRI

Vi avfärdar generell datalagring

DFRI har bjudits in att lämna synpunkter på utredningen Datalagring – brottsbekämpning och integritet.

DFRI underkänner utredningens slutsats att svensk lagstiftning skall fortsätta tillåta generell lagring av trafik- och lokaliseringsuppgifter. Detta strider mot EU-rätten. Vi uppmanar regeringen att sluta förhala och istället utreda frågan på riktigt så att svensk lag anpassas till utslagen från EU-domstolen.

Vårt remissyttrande över SOU 2017:75 (pdf, 4 sidor)

Utredningen (pdf, 414 sidor)

Övriga remissyttranden

2018-02-08 av Axel Pettersson
Wikimedia Sverige

Flyttdags – vi flyttar och söker förvaring och flytthjälp

Vi byter kontorslokal. Den sista februari överger vi Kungsholmen för fastlandet två öar söderut och flyttar in på Internetstiftelsens coworkingspace GOTO10 på Hammarby Kaj 10D. Hjälp oss komma till rätta på ett bra sätt.

Senast vi flyttade var för fem år sedan då ett lätt litet flyttlass gick från Skyddsvärnets kontorshotell på Hornsgatan till ett eget fint kontor på Hantverkargatan. Sen dess har vi vuxit och expanderat, samlat på oss broschyrer och swag, köpt en massa möbler och teknikutrustning, och haft det väldigt bra. I samband med att vi flyttar ut  har vi varit tvungna att se över vad vi har och var vi har det då vi återigen ska in ett färdigmöblerat kontorslandskap.

Vi behöver din hjälp

Resultatet av genomgången är en lång lista uppdelad i lite lagom olika fraktioner, och därefter uppbruten i vad vi tänker oss att behålla, magasinera och göra oss av med. Här efterlyser vi hjälp som på olika sätt kan underlätta kansliets flytt.

 • Magasin eller förråd. Om du har ett förråd som rymmer ungefär 6kvm skrivbord och stolar tas det tacksamt emot. Om vi inte skulle få napp genom den här efterlysningen är planen att hyra ett förråd för de möbler som blir över och kan behövas när vi byter lokaler nästa gång. Finns det eventuella förrådet i Hammarby Sjöstad är det bäst, men ligger det längre bort är vi inte omöjliga för det heller.
 • Rensning. Om du är intresserad av något i listan under ”Gör av med” är du välkommen att höra av dig.  Allt från möbler och teknisk utrustning till böcker och broschyrer är up for grabs.
 • Flytthjälp. Finns du i närheten av Hantverkargatan 21 på Kungsholmen och har möjlighet att komma förbi och skruva isär en grunka eller slänga några pidutter är du välkommen. Har du en skåpbil och vill köra ett lass åt höger eller vänster blir det ett hedersomnämnande och extra tilldelning flyttpizza.

2018-01-30 10.57.43

Kort sagt behöver vi hjälp dom närmaste veckorna, och erbjudanden om förrådsplats och flythjälp behövs snarast möjligt då vi annars köper in det, men vi tar tacksamt emot all hjälp som bjuds.

2018-02-08 av rasmus
Copyriot

Om Spotifys försök att bredda sig bort från musiken, till att bli en (liberal) nyhetskanal

Bara en till grej om Spotify som led i pågående bokskrivande. Förra månaden öppnades en ny sida av tjänsten (om än bara för användare i USA):

Today, Spotify launches its new multimedia format, Spotlight, which introduces visual layers to complement the listening experience for podcasts, audiobooks, news, and other audio content. Spotlight gives fans a deeper insight to their favorite artists, playlists, books, publishers and more by offering contextual visual elements, such as photos, video and text, that appear as users move through each episode.
/…/
Upon launch, the programming spans several content categories including news, pop culture, sports, politics and of course music, as well as a range of viewpoints, voices and more.

Det påfallande här, är hur Spotify systematiskt tonar ner betydelsen av musik. Uppenbarligen vill man inför börsintroduktionen visa att företagets framtid inte står och faller på de där musiklicenserna (som hittills slukat större delen av budgeten och fått vinst att förbli en fjärran hägring). År 20152016 satsade man på att expandera i riktning mot video, vilket till stor del blev en flopp.
Nu är det i stället tal om att Spotify ska röra sig mot att bli en allmän medieplattform, men inriktning på ljud. Notera hur pressmeddelandet talar om “poddar, ljudböcker, nyheter och annat ljudinnehåll”.

I det längre perspektivet går det att se som ännu ett steg i Spotifys väg mot att remidiera det klassiska radiomediet, där musik varvas med prat. Men inte vilket prat som helst. Spotify går inte ut med att man vill bli en poddplattform för kreti och pleti, vilket ju är något som Soundcloud redan är och som kommer med en del problem. (Soundcloud har nu halvt motvilligt kastat ut nazistpoddar och Spotify vill helst slippa inte ha den sortens uppmärksamhet nu, liksom de vill slippa de betala för arbetskraft som måste lägga tid på att lyssna igenom vilket prat som är okej och ej.)

Spotify väljer i stället att samarbeta med en handfull utvalda nyhetsföretag i USA. Men även detta val av partners innebär inte en inriktning på vissa målgrupper, i fråga om exempelvis klass, kön och ålder. Det blir ofrånkomligen också ett politiskt ställningstagande.

Spotlight will launch with content from the following Spotify partners including BuzzFeed News, Cheddar, Crooked Media, Lenny Letter, Gimlet Media, Genius, The Minefield Girl, Refinery29 and Uninterrupted.

Här finns en ganska uppenbart “liberal” slagsida, alltså “liberal” i ordets USA-mening; “vänster” i kulturell om än inte ekonomisk mening. BuzzFeed får väl definitivt räknas dit. Resten av nyhetsföretagen kände jag inte till på rak hand, men se bara hur de beskrivs på Wikipedia och annorstädes:

 • Cheddar “is a live streaming financial news network”.
 • Crooked Media “is an American political media company. /…/ It aims to foster open conversation between liberals and support grassroots activism and political participation.”
 • Lenny Letter “is a weekly online feminist newsletter”, “a platform to young female voices to discuss feminist issues”.
 • Gimlet Media “är ett nordamerikanskt poddradionätverk bildat 2014. Programmen är inriktade mot dokumentärt historieberättande, men också företagande och radioteater.”
 • Genius är väl den där sajten som lägger upp låttexter (med eller utan tillstånd är en intressant fråga) och som sedan tidigare har ett partnerskap med Spotify.
 • The Minefield Girl är inte ett medieföretag, utan ett artistnamn för Sofia Ek. Ja, hon är gift med Daniel Ek. Förra året utgav hon boken The Minefield Girl som ska baseras på hennes erfarenheter som utrikeskorrespondent i Libyen. Nu i februari 2018 får den en ny, påkostad lansering som audiovisuell installation både på Fotografiska i Stockholm och på ett galleri i Manhattan. Öppningen ska ha varit kändistät och genererade några ytterligare rubriker om konst på Spotify, som bidrog till att förknippa varumärket med “audiovisual” snarare än med “music” – helt i linje med hur man vill ha det inför börsintroduktionen.
 • Refinery29 beskriver sig som “a female-focused lifestyle destination”, alternativt “a modern woman’s destination for how to live a stylish, well-rounded life”.
 • Uninterrupted, å sin sida, beskriver sig som ett “all-digital sports programming network with videos from the athlete’s perspective, original series, podcasts, and docs”. I motsats till föregående, är det uppenbart att Uninterrupted primärt riktar sig till män.

Valen av livsstilar och nyhetsperspektiv säger en hel del. Det är ju knappast någon simpel återspegling av vad som intresserar folk i USA. Snarare framstår Spotify som en tjänst skräddarsydd för storstadsbor i åldrarna 25–55 år som är medlemmar i Democratic Party.

2018-02-06 av rasmus
Copyriot

Spotify och börskraschen

På hemvägen från Berlin snappar jag upp spridda rubriker om börsras. Från att ha varit rätt slut, känner jag mig plötsligt lite piggare. Klart att krascher kittlar.

Eftersom jag genast ska återuppta skrivandet på vår kommande bok Den svenska enhörningen ställer jag mig givetvis frågan om vad börsraset, om det skulle fortsätta, kan betyda för Spotify, som ju väntas gå till börsen inom några månader. En gång i tiden, hösten 2008, hade de enorm tur med tajmningen – då lyckades man sluta sitt första avtal om att få in riskkapital precis innan det globala finanssystemet hamnade i fritt fall. Kommer de ha samma tur denna gång?

Breakit uppger att Spotifys börsnotering nu är i allvarlig fara och att de kan tvingas dra tillbaka den noteringsansökan som skickats till NYSE, eller åtminstone skjuta upp noteringen ytterligare. (Jag börjar känna mig allt mer trygg med att vår bok hinner ut först – det känns bra!)

Till saken hör flera skeenden som tycks försätta Spotify i en särskilt utsatt position:

 • Netflix-aktien har fallit rejält, och det i en hela vecka, om än från en hög nivå. Det råder inga tvivel om att många investerare sneglar på Netflix när de ska avgöra om det är värt att riskera pengar på Spotify.
 • Myndigheterna i USA har beslutat om en kraftig höjning av ersättningarna till låtskrivare och musikförlag från streamingtjänster som Spotify. (Till skillnad från i Sverige där dessa ersättningar sätts i förhandling mellan Spotify och Stim, som har ensamrätt att säga ja eller nej till att licensiera musiken, tillämpar USA ett system med statlig skiljedom, mindre liberalt och mer korporativt.) Dagens ersättning på 10,5 % av intäkterna ska trappas upp med en procentenhet per år till 15,1 %. Det lär knappast göra det lättare för Spotify att vända förlustsiffrorna.
  I bakgrunden spökar också den pågående rättssaken om musikersättningar.
 • Ytterligare en jobbig nyhet är den om att Apple Music växer snabbare än Spotify i USA, räknat i antalet betalande prenumeranter, och kommer att gå om i sommar om alla kurvor fortsätter peka dit de pekar. Dock finns det goda skäl att ta statistiken med en nypa salt och flera olika sätt att mäta framgång. Spotify kommer nu säkert att försöka rikta uppmärksamhet mot andra mått.

Nu handlar allt om att staka upp den framgångsberättelse som får investerare att bibehålla tron på ett företag vars officiella värdering har fördubblats på ett år.

I förlängningen verkar Spotifys börsintroduktion kunna få efterverkningar på hela tech-sektorn. På så vis kan det bli ett mer spännande år. Som jag tidigare skrev förhoppningsfullt, om möjligheten att tänka sig ett annat internet än det som styrs av några få monopol:

Affärsmodeller måste gå upp i rök, börsvärden måste raderas, sociala nätverk slitas i spillror.

2018-02-05 av rasmus
Copyriot

Tänka smått och långsiktigt

Jag tror såhär: vi behöver tänka smått och långsiktigt. Med “vi” menar jag vi fåtal radikaler som balanserar mellan hopplöshet och fullständig hängivelse, och våra vänner. Med “smått” menar jag det vardagliga, tillsynes betydelselösa, “mikroskopiska” och för allt grundläggande. Ni som vet, ni vet. Med “långsiktigt” menar jag det så kallat “historiska” perspektivet, det som ser till långa konjunkturer och konjunktioner.

Suggestivt och sant är det som Krigsmaskinen skriver. Om en värld som kollapsar, om denna världs underjord, om “kritiken som en underjordisk vetenskap för uppror”. Gå under. Kritik i form av “undersökande projekt” utifrån individers “personliga nödvändigheter och möjligheter”. (Vad göra? Just nu: inget alls.)

Att läsa detta hakar in ganska väl i mina tankar efter att igår på Transmediale ha medverkat i en workshop med Plan C där vi inbjöds att prata med varandra om ett antal väl valda frågor. Bland annat den här: “När kände du dig senast uttråkad?” Det öppnade genast för tankar om hur de olika formerna av uttråkning (boredom), positiva och negativa. Åter till Krigsmaskinen:

Underjorden är grå, skitig och långtråkig. Den har, nästan, en egen rörelse. Det är de tråkiga nyheterna. De glada nyheterna är att underjorden finns och att ditt grävande har betydelse. De dåliga nyheterna är att förbindelserna och den gemensamma kraften inte kommer av sig själv. Det finns varken anledning att luta sig tillbaka eller förbereda för förhastade språng.

2018-02-05 av puckz
:DFRI

Nyckelsignering i samband med DFRI årsmöte

Använder du GnuPG eller någon annan OpenPGP-kompatibel programvara för att exempelvis kryptera mejl? Eller är du intresserad av att komma igång med detta?

I anslutning till DFRI:s årsmöte den 11 februari kommer vi signera varandras nycklar för att öka vårt så kallade Web of Trust. Självklart kan du också få hjälp att komma igång med kryptering av mejl.

För att det hela ska gå så smidigt som möjligt ber vi dig som redan använder GnuPG att ta med information om din nyckel utskriven på ett tillräckligt antal lappar. Du behöver en lapp per deltagare i signeringen. Hur många lappar du behöver är ju svårt att säga då vi inte vet hur många vi blir men om du gör, säg, 20 stycken så skall det nog gå bra.

I Linux ger kommandot ”gpg –fingerprint name@domain.org” information i ett bra format:

pub rsa4096/190E5F6B3F57C384 2016-04-04 [SCA] [går ut: 2021-04-03]
Nyckelns fingeravtryck = 620A A422 B12D 1E1D B5F3 3C32 190E 5F6B 3F57 C384
uid [förbehållslös] My Name
uid [förbehållslös] [jpeg image of size 21959]
sub rsa4096/EBA227C53F044B78 2016-04-04 [E] [går ut: 2021-04-03]
sub rsa4096/89B996178BADA887 2017-12-27 [A] [går ut: 2021-04-03]

Traditionellt sett styrker man kopplingen mellan sin person och informationen på  nyckeln med en ID-handling (t.ex. pass, nationellt ID-kort eller körkort). Andra sätt att styrka kopplingen förekommer och det är upp till den som signerar din nyckel att bestämma vilken metod den vill använda.

2018-02-02 av rasmus
Copyriot

Respons på mitt föredrag om varför pengar fallerar

I onsdags på öppningen av Transmediale 2018 höll jag alltså ett kort tal om hur pengar fallerar som redskap för att mäta förändring över tid.

Efter att det blev postat på Nettime kom en del respons som verkligen glädjer mig. Samlar några länkar här för att kunna återvända och plocka upp de nya trådar som dykt upp i kommentarerna.

Först återpostades talet av Keith Hart som hör till de större namnen inom forskningsfältet ekonomisk antropologi.

Sen var det författaren Bruce Sterling, han som var med om att definiera begreppet cyberpunk, som kopierade in hela texten på sin blogg och fick till en oerhört mycket mycket bättre rubrik: Let them eat computation“. Dessutom begåvade Sterling texten med några marginalanteckningar i instuckna parenteser.

Från en science fiction-författare till en annan, plockades texten snabbt upp av Cory Doctorow, i en bloggpost rubricerad “An interesting way in which money is totally broken“. Även här är jag tacksam för de tillagda kommentarerna med formuleringar som jag säkerligen kommer att kopiera framöver. Så här presenteras talet av Doctorow:

Calculating inflation, earning power, social progress, equality and inequality — they all depend on being able to compare what used to be happening in our economy to what’s happening now, and the way we do that is with money.

But money sucks for this. Comparing the cost of (say), the median smartphone today to the median smartphone ten years ago tells you something, but it obscures as much as it illuminates. The median 2018 smartphone is much faster and more powerful than the ten-year-ago version, so how do you (or do you?) discount that earlier phone in your comparisons?

As Rasmus Fleischer describes in his opening keynote for this year’s Transmediale, the assumptions we use when we compare the past, present and future are manifestly broken, easily manipulated, and distort our ability to measure whether things are getting better and, as a consequence, what we should do.

“Keynote” var väl att ta i, när jagt bara var en av tio som var inbjuden att göra ett fem minuters framträdande under Transmediales öppningssession. Men det blev ett väldigt bra sätt att pröva hur det går att formulera detta tema på ett lite mer medryckande sätt, efter att under januari jobbat en del, tillsammans med Daniel Berg, på att formatera det som en forskningsansökan.
Vart det hela än leder vidare så har de här science fiction-författarna hjälpt till att ge oss värdefull respons. På den sistnämnda bloggen har den hittills 23 kommentarer med initierade synpunkter om vad det hela betyder för den nationalekonomiska förståelsen.

Uppdaterar den här posten om jag hittar ytterligare respons, för att ha en punkt att återvända till.

2018-02-02 av rasmus
Copyriot

How money is failing

A short talk given by me at the opening of Transmediale 2018 in Berlin this week

Let me talk about how money is failing.

With this, I don’t mean we have too little of it, nor that we have too much of it (although both things might be true).
The failure is not in the lack of one common currency, nor in the lack of a thousand alternative currencies.
No, the failure of money is a failure to establish a stable line of connection between the past, the present and the future.

Here and now, money works perfectly well. It works as a medium of capitalist coercion. Every single day, we all have to get and to spend money. That means work. That means capitalism.

We now celebrate 10 years since the last financial breakdown. So how did it all work out? Did capitalism recover or not? Is the economy growing or shrinking? And do workers today earn more or less, compared to workers one generation before?

The answers are not given. They all depend on how we measure the mysterious substance of money: the purchasing power. This measuring is done with a special device, called a price index.
The price index is that very timeline which makes it possible to read the economy through time. This statistic stands at the centre of all kinds of accounting, of policymaking, and of history writing.

The indexing of prices was never without complications. But only today, it is becoming apparent how profoundly metaphysical it is – that leap from nominal value to real value.

Why is it metaphysical? Because it is never enough to just measure the price of stuff, when the stuff itself is not the same from year to year.
So for every new model of a smartphone, for every new digital service disrupting this or that, the statistics office must try to measure also the change in quality.
They must quantify in monetary terms if the new product represents an improvement or a deterioration, compared to what was available before.
This is done from the standpoint of a fictitious consumer, who does not only have no class and no gender, but who is also able to travel in time with unchanged preferences.
I am not kidding. This is how national accounts are made. When those small “quality adjustments” add up, they determine in what colours we will see the economy at large.

So far, it seems like this fictitious consumer has been in love with new technology. No attempts are made to adjust for the downsides. No statistics office, as far as I know, has tried to calculate the effect of advertising, distraction or surveillance as negative qualities.
Yet, every new feature added to smartphones, for every acceleration of computing power, has been reflected in the price index as increases in the purchasing power of money.

Today, even mainstream economists are questioning the official price index. But they question it on the grounds that it should be even more optimistic. They think that the digital revolution brings so much more utility to us, that is not yet captured in numbers.
So may it be. But you could just as well adjust the numbers in the opposite direction.

Right now, we see how the critique of social media is becoming mainstream.
If this critique reaches all the way into the statistics office, they would have to adjust the whole price index, affecting all statistics that rely on it. That could actually throw the world economy in a much darker light.

My point is not that one picture is more right than the other.
Rather, that money itself is moving beyond measure.
It is failing as a medium to compare economic conditions over time.
Personalized pricing is certainly not making it easier.
Let’s face it – no kind of alternative money will solve that puzzle.
There is not one true way to account for economic change.
So let us draw the consequences.

Let’s expose economics as the most relativist of sciences.

Let’s forget the idea of a basic income given in money, as there can never be a guarantee for what a given sum of money can buy.

Let’s learn together how to talk about inequality in terms that are not monetary, just like we have learned how to talk about justice without reference to a god.

Money does exist. It is a medium of power. But it is not a suitable medium for redistribution, and not for envisioning a common future.

2018-02-01 av rasmus
Copyriot

Transmediale 2018: första intryck

Åter på Transmediale som jag besökte för första gången för tio år sedan. Dess curatoriska statements och programförklaringar kan läsas som något av ett index på vad som rör sig i den europeiska scen som korsar konst, medieteori och aktivism. Hur det exempelvis 2014 var dags att orientera sig på nytt i en tid när “den digitala revolutionen är över”.

Årets upplaga markerar en vändning mot en mycket mer uttalad antikapitalism. Det är i vart fall mitt intryck efter att ha läst kompendiet och själv medverkat som talare vid gårdagens öppningssession i ett fullsatt auditorium (runt tusen personer) på Haus der Kulturen der Welt i Berlin.

Temat för årets Transmediale, “face value“, är en respons dels på hajpen kring kryptovalutor, dels på den allstädes närvarande frågan om sanning och fejk. Samtidigt leder det rakt in i kärnan på den indexkritiska frågan om förhållandet mellan nominellt och reellt. Så när jag inbjöds att hålla ett fem minuters anförande på öppningssessionen, kändes det rätt givet att tala om svårigheter att mäta ekonomin och om varför pengar inte är ett dugligt medium när det kommer till att tänka vår gemensamma framtid.

Bland de övriga talarna fanns Nina Power, Jillian York och Max Haiven, samt såklart festivalens konstnärlige ledare Kristoffer Gansing. Inga rubriker hade kommunicerats i förväg, men jag tror nog de flesta i salen uppfattade en röd tråd av antikapitalism (Nina Power föreslår begreppet “decapitalism“).

Under öppningen medverkade också två maskerade medlemmar av den kreuzbergska aktivistgruppen “Fuck Off Google“. Deras mål är att stoppa det planerade bygget av ett “Google Campus” i Berlin. Med tanke på vad som skett med San Fransisco sedan sekelskiftet, är det knappast en ogrundad farhåga att Googles semikoloniala etablering i Berlin kommer driva folk från hus och hem. Vad som började som en typiskt lokal Berlinkampanj mot gentrifiering, verkar nu smälta samman med den globala kritiken av datajättarnas enorma makt, som Jilliam York utvecklade i sitt tal. (Jag får intrycket att nätaktivister som flytt från dyr-SF till billig-Berlin spelar en nyckelroll i detta.)

Att höra slagordet FUCK OFF GOOGLE ropas inför en tusenhövdad publik på ett institutionellt konstevenemang – och att det så självklart knyts till en kritik av samtidens kapitalism – som detta säger ändå något om var vi befinner oss 2018.

Återkommer med fler rapporter från Transmediale (lite som old school-Copyriot). Fyra dagars konferens återstår och jag har ännu inte sett konstutställningen. Därtill kommer parallellfestivalen CTM som med lika grundlig curering tar sig an samtiden, fast med utgångspunkt i dansmusik och ljudkonst.

2018-01-26 av rasmus
Copyriot

Om antisemitismen som “dårarnas socialism”

“Antisemitismen är dårarnas socialism”, eller “dumskallarnas socialism” – så påstås han ha sagt, den tyske socialisten August Bebel (1849–1913). Från detta citat hämtas rubriken till ett panelsamtal om marxism och antisemitism där jag är inbjuden att prata denna fredag. Kom gärna och lyssna.

Tyvärr kan jag inte motstå den idéhistoriska frestelsen att snöa in på vilket sammanhang citatet kom från. Det rymmer ju en viss ambivalens, på ett sätt som påminner om Marx ofta feltolkade beskrivning av religionen som “das Opium des Volkes” (folkets opium). Är antisemitismen bara en lite sämre sorts socialism, som kan få duga åt dumskallar? Tror dumskallarna att antisemitismen är en socialism? Finns det då en likhet mellan de två? Hur klok skalle krävs för att se deras skillnad? Frågorna hopar sig.

Egentligen var det inte August Bebel som låg bakom citatet, utan troligare den österrikiske vänsterliberalen Ferdinand Kronawetter (1838–1913). “Der Antisemitismus ist der Sozialismus der dummen Kerle.” (Snarare än dårar eller dumskallar, är det snarare tal om “korkade snubbar” om man får drista sig till en väldigt nutida översättning.)

Källan till citatet är en intervjubok om antisemitism från 1894 där Hermann Bahr intervjuar Bebel. Vid det tillfället var citatet i fråga redan ett etablerat talesätt i den tyskspråkiga arbetarrörelsen. Bebel “tror att det var Kronawetter” som myntade det, men menar att det pekar i fel riktning:

Das ist ein hübscher Einfall, aber er trifft dock die Sache nicht. Die eigentlichen Träger des Antisemitismus, das kleine Gewerbe und der kleine Grundbesitz, haben von ihren Standpunkte aus nicht so Unrecht. Ihnen tritt eben das Kapital hauptsächlich in der Gestalt des Juden entgegen. In Hessen unde anderen Teilen Südwestdeutschlands zum Beispiel, wo ich die Verhältnisse kenne – da sind die Hypotheken in den Händen der Juden und die Käufer agrarischer Produkten auf allen Märkten sind Juden. Dadurch erscheinen alle schlimmen Wirkungen des Kapitalismus den Leuten immer in der Gestalt des Juden, und da ist es ganz natürlich, daß diese Schichten, die nicht gewohnt sinf, viel über das kapitalistische System zu grübeln, sondern sich an die Formen und Erfahrungen halten, in denen es ihnen gegenübertritt, dem Antisemitismus verfallen. Das Kleingewerbe wird wiederum sehr stark von der Konkurrenz der jüdischen Handelsgeschäfte getroffen, so sind die Kleider-, die Schuhwaarenläden, die Läden mit Manufakturwaaren etc fast ausschließlich in Händen der Juden und die Konkurrenz derselben ist für diese Schichten erdrückend. Bei den Offizieren und Beamten liegen andere Gründe vor. Ein großer Teil derselben macht Schulden und der Kreditgeber ist wiederum sehr oft ein Jude. Daher ihr Haß gegen dieselben. Die Studenten mögen wiederum die Juden nicht, einerteils weil sie nicht selten ebenfalls im Schuldverhältnis zu ihnen stehen, andererseits weil die Juden als Studierende oft fleißiger und als Rasse wohl auch intelligenter sind. Das hängt also alles mit den ökonomischen Zuständen mehr oder weniger zusammen. Im Osten, wo die Juden arm und oft Arbeiter, auch Bauern sind, ist es anders. /…/ So kann man sich den Antisemitismus aus der Thatsächlichkeit der Verhältnisse vollkommen erklären

Ingen mening att översätta det här. Visst menar Bebel att antisemitiskt syndabockstänkande är uttryck för en brist på djupare analys av kapitalismen. Men hans analys av hur antisemitism uppstår är oerhört tunn, på samma gång provisiell och vulgärmaterialistisk. Han säger själv att han utgår från läget i Hessen, “där jag känner till förhållandena”. Där går han igenom en rad av klassamhällets mellanskikt och kommer fram till att de alla var för sig har rationella skäl att avsky judar, eftersom de möter judar på marknaden. Hessiska jordbrukare sålde sina produkter till judiska spannmålsuppköpare, hessiska statstjänstemän lånade pengar av judiska kreditgivare, hessiska studenter tvingades konkurrera med högt studiemotiverade judiska studenter – allt enligt Bebel. Detta skulle förklara varför antisemitismen var så stark i Hessen och då särskilt i samhällets mellersta skikt.
Arbetarklassen borde enligt Bebel inte vara mottaglig för antisemitiska idéer. Han tillägger rentav att “i Öst, där judarna är fattiga och ofta arbetare eller bönder, ligger det annorlunda till.” Annorlunda, som i att där inte skulle ha funnits någon antisemitism? Intervjun gjordes bara tio år efter de ryska pogromerna.

Likväl har Bebel en poäng när han diskuterar varifrån fanatiska antisemiter som Hermann Ahlwardt får sin “trollkraft”. Det handlar varken om personlig karisma eller om människans eviga tendens att leta syndabockar. Nej, det gäller att förstå hur den antisemitiska retoriken talar till känslorna hos vissa skikt. Dessa känslor är i sig inte osanna. Det finns alltid något inslag av sanning i de rykten som berättas, menar Bebel. Men han avstår från att gräva efter denna sanning. Han nöjer sig med att konstatera att det (i sydvästra Tyskland) finns judar på marknaden, vilka därför får stå som syndabockar för allt dåligt med kapitalismen, ur vissa samhällsskikts synvinkel. Det är ingen tillfredsställande analys.

Så här sammanfattas Bebels resonemang av sociologen Matthew Lange:

August Bebel (1840–1913) questioned the validity of the dismissive statement by Austrian socialist Ferdinand Kronawetter that antisemitism was simply a “socialism of the fool”. For Bebel the complaints of small businessmen and land owners were not without merit, and the reason for Hermann Ahlwardt’s success, for example, lay in the fact that his accusations contained a bit of truth. He explained that since the great majority of those who suffere economic hardship dealt solely with Jews, they had no other frame of reference. This resentment and hatred was not born out of ignorance, but rather on the absence of a larger context.

Frånvaro av större kontext, jovisst. Men samtidigt är antisemitismen en större kontext för antisemitismerna själva. Däri ligger dess grundliggande skillnad mot vanlig rasism, som inte gör anspråk på att kunna förklara hela världshistorien. Trollkraften i detta kan inte förklaras av vilken position en individ har på marknaden. Antisemitiska konspirationsteorier, kan vi idag konstatera, frodas i högsta grad bland människor som lever liv där de sällan eller aldrig träffar verkliga judar. För att förklara sådan antisemitism krävs en ännu större kontext, som inte bara ser till klass. Frankfurtskolans syntes av Marx och Freud lade grunden för en bättre förståelse, formulerad av Adorno och Horkheimer i slutet av Upplysningens dialektik, senare uppdaterad av teoretiker som Moishe Postone. Antisemitismen handlar inte om konkret existerande judar, utan om att förklara abstrakta maktförhållanden som resultatet av en jättelik konspiration, projicerad på judarna. På detta tema skriver Ross Wolfe:

What Adorno and Horkheimer get at is the sociohistoric dimension of antisemitic ideology, its material foundation in the fetishism of commodities.
/…/
Leftists often have this delusion where they think anyone who doesn’t simply parrot cable news anchors or political pundits is just an inch away from a comprehensive Systemkritik. Seeing the Illuminati behind everything is supposedly the first step on some inevitable road to a critique of the capitalist totality. Hence the isomorphy between the average “critical” narrative (including most leftist ones) and the antisemitic narrative.
/…/
Horkheimer and Adorno noted that the omnipotence ascribed to Jews by antisemites betrays the latter’s impotence: “The fantasy of the conspiracy of lascivious Jewish bankers who finance Bolshevism is a sign of innate powerlessness.”

Ursäkta de långa utvikningarna. Läs hellre Gabriel Kuhns debattartikel om vänstern och antisemitismen eller kom på nämnda panelsamtal.

2018-01-25 av rasmus
Copyriot

Drömmen om en universell marknad för “data” som motvikt till de digitala monopolen

Nyligen höll USA:s sammanslutning för nationalekonomer sin årliga konferens. En av sessionerna var vikt åt påstått “radikala” förslag, varav ett nu uppmärksammas i The Economist som kallar det ett “fascinating new economics paper”. Varför så fascinerande? För att texten driver tesen att vi jobbar lite hela tiden, helt enkelt genom att utföra sysslor som vinstdrivande företag på olika vis drar nytta av. En synpunkt som italienska postmarxister har tjatat om i åratal och som Högdalen Business School stilfullt populariserade kring senaste sekelskiftet. Men för The Economist är det tydligen nytt och spännande.

Should We Treat Data as Labor? Moving Beyond ‘Free’“, lyder titeln på det korta konferenspappret, som samförfattats av fem manliga forskare, varav några är nationalekonomer och några systemvetare. Ett av författarnamnen sticker ut särskilt: Jaron Lanier, som med sina dreadlocks har skaffat sig rykte om sig att vara en djupsinnig digitaliseringskritiker, samtidigt som han jobbar på Microsofts forskningslabb. Visst kan hans stundtals dystopiska synpunkter ibland vara tänkvärda. Men hur mycket han än avskyr vad Silicon Valley har blivit, är hans lösningsförslag hopplöst präglade av samma kaliforniska ideologi. I sin senaste bok Who owns the future? (2013) ondgör sig Lanier över “gratiskulturen” och drar slutsatsen att allt skulle bli bra om hela internet designades om till ett system för mikrobetalningar där all information kan spåras, så att dess prislapp ska hållas på plats. Tilltron till marknaden är nästintill rörande.

Glen Weyl, en nationalekonom som verkligen profilerat sig som teknologisk “solutionist” och driver ett företag som ska sälja in ett nytt system för röstning som han menar ska rädda demokratin. I vår utkommer han med boken Radical markets med budskapet att det finns en simpel väg till en mer fredlig och jämlik värld, nämligen att målmedvetet “skapa marknader” överallt där det går att hitta sådant som inte redan är i varuform. Så det är väl passande att han nu slagit sig samman med Jaron Lanier. Deras respektive böcker visar sig nämligen vara de två stolpar som håller upp det nya pappret.

Först identifierar författarna vissa problem. Bland dessa finns monopoltendensen i den digitala ekonomin, hotet om teknologisk arbetslöshet och den långvariga tendensen till ökad ojämlikhet (minskad löneandel). De slänger in en hänvisning till Piketty, vilket troligen är mer än nog för att motivera deras klassning som “radikala” på den amerikanska ekonomkongressen. Sedan identifierar de en orsak till dessa problem, nämligen att man “behandlar data som kapital och inte som arbete”. Problemens lösning skulle alltså finnas i ett “paradigmskifte” från DaC (data as capital) till DaL (data as labor).

Utan omsvep förutsätter författarna alltså en pseudosociologisk teori att man kan förändra resursfördelningen i ett samhälle genom att byta “paradigm”. Vem det idag är som gör sig skyldig till att feltänk eller som har förmågan att rätta till paradigmet, det förblir oklart. Inte heller antyds någon definition av begreppen “data”, “kapital” eller “arbete”. Det blir faktiskt jätteflummigt. Som när de begråter att folk i allmänhet “inte ens är medvetna om det produktiva värdet av deras data”. Vad menar de med “produktivt värde”? Går det att mäta? Hur kan uppburna nationalekonomer komma undan med att slänga runt begrepp på det sättet?

Kärnan i resonemanget är alltså att vi alla, vi som använder olika internettjänster, bör inse att vi är “dataarbetare”. Våra datorer och telefoner utsöndrar massor av data om var vi är, vad vi kommunicerar, vilka vi har kontakt med. Sådan data lagras och får ett marknadspris. Allt detta är välkänt. Det påstått nya skulle alltså vara att tolka detta i termer av arbete.

Författarna blandar samman handlingen att arbeta och arbetets resultat i sitt nya paradigm “data as labor”. Vad de försöker säga är ändå att själva resultatet, den data som vi utsöndrar i vår nätvaro, borde betraktas som vår egendom, så att vi kan sälja den till företagen och få en slant för besväret. Med andra ord föreslår de en ny form av immaterialrättslig skydd, lite som upphovsrätten, fast utan verkshöjdsrekvisit. Till nästa gång hade de nog vunnit på att ta med en jurist i sitt gäng. Om inte annat för att tvinga fram lite mer precisa definitioner av vad som ska bli skyddad egendom som vi alla kan sälja till Google, Facebook och Amazon.

Ärligt talat, vad menas med “data”? Så fort osorterad data får ett (om så bara minimalt) värde i ett öppet system, drar systemet till sig spam. Det förstår väl vem som helst? Till och med The Economist luftar i tvivel kring detta, men blir desto mer entusiastiska över idén om att bilda en ny sorts fackförening, en “data-labour union”. Denna skulle då kunna bli motpart mot nätjättarna och kanske sluta globala kollektivavtal om hur mycket pengar vi ska få i utbyte för datan.

Så å ena sidan borde vi pengar av Facebook för att vi använder tjänsten. Å andra sidan borde vi betala för nättjänsterna, enligt Lanier. Visst har han en vettig kritik av reklam som nätets affärsmodell. Men det blir rent skrattretande att se på hur han förutsätter att lösningen finns i att skapa inte bara en, utan två alternativa affärsmodeller som skickar pengar i motsatt riktning.

Den marknadsutopi som förordas av Lanier, Weyl och det övriga gänget skulle antingen urarta i en spamdystopi, eller bygga på en sträng filtrering av någon instans som opererar bortom den fria marknaden. Så kan det gå när man tror på att allt kan lösas med pengar.

2018-01-22 av Peter
:DFRI

DFRI lämnar synpunkter till USA:s högsta domstol

Under våren 2018 ska US Supreme Court avgöra fallet United States v. Microsoft CorpFrågan är vilken rätt USA och dess myndigheter har att begära att amerikanska företag ska lämna ut mejl och andra personuppgifter om kunderna, även när dessa uppgifter är lagrade i andra länder.

DFRI har tillsammans med Privacy International och 25 andra organisationer lämnat in ett yttrande till domstolen i ärendet.

I det aktuella fallet finns personuppgifterna huvudsakligen lagrade på Irland och omfattas därför av nationella och europeiska bestämmelser om dataskydd och rätt till privatlivsskydd. Det finns sedan tidigare olika överenskommelser med USA om hur en begäran från deras polismyndigheter ska hanteras med respekt för europeiska bestämmelser. Nu försöker dock FBI kringgå dessa bestämmelser. Det riskerar att leda till att även andra länder tycker att de har rätt att bestämma långt utanför det egna landets gränser.